Autoambulance Oy tietosuojaseloste 1.6.2021

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kulloinkin voimassa olevan kansallisen tietosuojasääntelyn edellyttämiä tietoja rekisteröidylle asiakkaalle, asiakkaiden työntekijöille ja valvovalle viranomaiselle.

Rekisterinpitäjä Autoambulance Oy, Y-tunnus 3279357-8, Lamminsuontie 1, 01750 Helsinki, Finland. 

Tässä selosteessa kuvataan miten Autoambulance Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä toimii Autoambulance Oy.

Autoambulance Oy käsittelee henkilötietoja Suomessa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjien tiedot ja rekisteriselosteet löytyvät verkkosivuilta.  Autoambulance Oy noudattaa maksulaitoksena kaikessa toiminnassaan salassapitovelvollisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia. 

Mitä henkilötietoja Autoambulance Oy kerää toimintaansa varten

 1. henkilöasiakkaan perustiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 
 2. Yhteisöasiakkaan perustiedot (asiakkaan tunnistamiseksi sekä taloudellisen aseman ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi tarpeelliset tiedot)  
 3. asiakkuustiedot (kuten asiakkuuden kesto ja luonne) 
 4. suostumukset (rekisteröidyn antamat henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot) 
 5. asiakkaan ja Autoambulance Oy:n välisten sopimusten tiedot 
 6. asiakastapahtumatiedot 
 7. taustatiedot asiakkaasta (esim. tiedot elämäntilanteesta ja taloudellisesta asemasta)  
 8. käyttäytymistiedot (mm. evästeiden avulla kerätyt tiedot) 
 9. tallenteiden ja viestien sisältötiedot (mm. puhelutallenteet) 
 10. tekniset tunnistamistiedot (mm. mobiilisovelluksen käyttäjän tunnistamisessa käytettävät tiedot)  

Henkilötiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan hankkia muista rekistereistä lainsäädännön sallimissa puitteissa.    

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa puitteissa kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten:    

a.) julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskus, ulosottoviranomaiset, poliisi, verohallinnon rekisterit, yritysrekisteri ja valvontaviranomaisten rekisterit 

b.) pakotelistoista (esim. EU:n ja YK:n, sekä kansallisten järjestöjen ylläpitämät listat) ja muista luotettavista lähteistä, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä 

c.) luottotietorekisterinpitäjiltä 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Autoambulance Oy käsittelee henkilötietoja sopimusten mukaisten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä palvelujen ja neuvonnan tarjoamiseksi asiakkailleen. Seuraavassa tarkemmin käsittelystä ja oikeusperusteesta, mihin käsittely perustuu: 

a.) Sopimuksen täytäntöön paneminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tuote- ja palvelusopimuksen tekemistä ja dokumentoida sekä toteuttaa sopimusvelvoitteet. Esimerkkinä tällaisista Autoambulance Oyn suorittamista toimenpiteistä ovat: 

 • maksutilin avaamiseen, tililuoton myöntämiseen liittyvät tehtävät  
 • asiakaspalvelu ja asiakaspalvelun kehittäminen asiakkuuden aikana  
 • oikeudelliset vaateiden esittämiseen liittyvät tehtävät 
 • perintään liittyvät toimet 

 

b.) Lakisääteinen velvoite

Lait, säännökset ja viranomaisten vaatimukset asettavat Autoambulance Oy:lle velvoitteita henkilötietojen käsittelyyn tällaisia ovat esimerkiksi: 

 • maksupalvelulle asetetut vaatimukset ja velvollisuudet  
 • riskienhallinnan velvoitteet (operatiiviset riskit, luottoriskit, vakavaraisuusvaateet 
 • kirjanpitosäädökset  
 • viranomaisraportointi (vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset)  
 • muut tuote- ja palvelukohtaiset lainsäädännölliset velvoitteet. 

c.) Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Autoambulance Oy käsittelee henkilötietoja markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien toteuttamiseksi. Näin saatuja tietoja käytetään mm. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.  

Markkinoinnin asiakasanalyysit saattavat sisältää profilointia oikeutettuun etuun perustuen.  

Tietyissä tilanteissa asiakkaalta pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi suoramarkkinointi sähköistä kanavaa käyttäen perustuu yleensä rekisteröidyn suostumukseen. Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa antamansa suostumus. 

Henkilötietojen luovuttaminen

Autoambulance Oy voi luovuttaa henkilötietoja ottaen huomioon velvoittavan lainsäädännön vaatimukset.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa Autoambulance ryhmän sisällä sekä tavaran- ja palvelujen toimittajille ja liikekumppaneille lain sallimissa rajoissa ja edellyttäen asianmukaisten salassapitovelvoitteiden noudattamista. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyn tai -kaupan yhteydessä järjestelyn tai kaupan vastapuolelle, mikäli tietojen luovutus on yhteensopiva henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa. 

Palvelun tarjoamiseksi olemme tehneet yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa, kuten rahoitusjärjestelmien osapuolten, tilisiirtojen vastaanottajien ja selvitysyhteisöjen kanssa. Esimerkiksi tilisiirrot ja turvalliset tunnistautumisratkaisut edellyttävät henkilötietojen luovutusta henkilöllisyyden todentamiseksi ja toimeksiannon toteuttamiseksi. Lisäksi esimerkiksi IT-tukipalvelut sisältäen ohjelmistokehitys-, palvelin- ja ylläpitopalvelut on toteutettu valittujen kumppaneiden kanssa sopimuksin sisältäen henkilötietojen käsittelyn oikeuden. 

Tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, edellyttäen että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai tiedonsiirrossa noudatetaan EU:n kulloinkin voimassaolevia mallisopimuslausekkeita. 

 

Henkilötietojen suojaaminen

Asiakkuus ja asiakkaan tietojen suojaaminen on Autoambulance Oy:n palveluiden tarjoamisen edellytys. Autoambulance Oy käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Suojaamme tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön ja luovuttamisen sekä muutosten ja tuhoamisen estämiseksi. Sähköisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja käsitellään vain Autoambulance Oy:n toimeksiannosta ja vain työntekijöiden tai asiamiesten toimesta, joilla oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää tietoja myönnettyjen käyttövaltuuksiensa mukaisesti. 

Manuaalinen aineisto ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa paloturvallisesti. Vain Autoambulance Oy:n työntekijät, asiamiehet sekä toimeksiannon saaneet voivat maksulaitoslain salassapitovelvoitteen mukaisesti käsitellä tallennettuja tietoja. 

Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen maksulaitoslain salassapitovelvoitteen nojalla. 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan pyynnöt oikeuksiensa käyttämiseen käydään läpi tilanne- ja tapauskohtaisesti.

 • oikeus tutustua ja pyytää pääsyä Autoambulance Oy:n hallinnoimiin asiakasta koskeviin henkilötietoihin. Oikeutta voidaan rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan sekä Autoambulance Oy:n liiketoiminnan käytänteiden nojalla. Liikesalaisuudet sekä sisäiset materiaalit saattavat myös rajoittaa tietoihin pääsyä. 
 • oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot,  
 • oikeus pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon korjausta 
 • oikeus pyytää tietojen poistoa tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa  
 • oikeus kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin 
 • oikeus tietojen siirrettävyyteen. Asiakkaalla on oikeus saada Autoambulance Oy:lle antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Mikäli teknisesti mahdollista ja turvallista, nämä tiedot voidaan siirtää toiselle rekisterinpitäjälle. 
 • Mikäli perustellusti voidaan todeta, ettei asiakkaalla ole oikeutta pyytää tietojen poistamista, voidaan asiakkaan pyynnöstä rajoittaa tietojen käsittely vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely muussa tarkoituksessa on kuitenkin mahdollista, jos oikeusvaade sitä edellyttää tai asiakas on antanut suostumuksen. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitut pyynnöt Autoambulance Oy:n asiakaspalvelulle (kts. kohta I Yhteydenotot). 

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. 

Evästeiden käyttö

 

Keräämme sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla tunnistetaan asiakkaan selain ja saatua tietoa voidaan esimerkiksi käyttää sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: 

käyttäjän IP-osoite; kellonaika; käytetyt sivut ja niillä käytetty aika; selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä; mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko- osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen; ja miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle. 

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteelle asiakkaan vieraillessa sivustolla. 

 

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös Autoambulance Oy:n mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyjen tietojen perusteella mainoksia voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainokset todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Autoambulance Oy:n sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa. 

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa; tieto siitä, onko mainos avattu; ja tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen mm. yhteystietolomakkeen lähettämiseen sivuiltamme tai puhelinnumeromme klikkaamiseen.

 

 

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Asiakas voi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostuu evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia tai kieltämällä evästeet ensimmäistä kertaa sivuilla vieraillessa näkyvän evästebannerin kautta. Evästeiden poiston seurauksena sivuston kaikki toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. 

Mikäli asiakas ei halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueiden mukaan, voi asiakas estää kohdentamisen. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan. 

Henkilötietojen säilyttäminen

Asiakkaan tietoja säilytetään tarpeen mukaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on kerätty ja käsitelty (sopimuksen täytäntöönpano tai palvelun tarjoaminen) tai lain ja säädösten edellyttämien aikarajojen mukaan. Lisäksi tietoja saatetaan säilyttää Autoambulance Oyn oikeutetun edun takia. 

Muutokset tietosuojakäytänteisiin ja tietosuojaselosteeseen

Ajantasainen tieto löytyy Autoambulance Oyn verkkosivuilta. Palveluiden ja tuotteiden kehittämisen seurauksena tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan erikseen ja kulloinkin voimassa olevan sääntelyn edellyttämällä tavalla. 

Yhteydenotot

Tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset ja yhteydenotot asiakaspalveluun, sähköpostitse info@atoambulance.fi  -osoitteeseen tai Autoambulance Oyn -verkkosivuilla erikseen ilmoitetulla tavalla sekä kirjeitse:  

Autoambulance Oy, asiakaspalvelu, Vasamakuja 10, 01740 Vantaa

Asiakas voi halutessaan olla yhteydessä sen maan tietosuojaviranomaiseen, jossa Autoambulance Oy palvelua tarjoaa. Lisätietoa saat Tietosuojavaltuutetun sivuilta:  www.tietosuoja.fi